Thursday, September 27, 2018

ALASAN LOGIK TERHADAP SYARAT-SYARAT HADiTH SAHiH


(Gambar adalah hiasan. Tiada kaitan dengan tulisan di bawah)

Oleh: Muhammad Haafizuddin bin Abirerah

Hadith bermakna sesuatu yang disandarkan kepada Nabi s.a.w sama ada perkataan, perlakuan, perakuan, dan sifat Baginda s.a.w sama ada secara tabi’i atau yang perlukan kepada usaha. Hadith Nabi s.a.w adalah dalil dan hujah dalam melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Dalam Islam, Hadith merupakan sumber kedua selepas al-Quran. Ia wajib dirujuk oleh umat Islam memandangkan Íadith adalah tafsir bagi al-Quran itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, sebagai umat Islam kita wajib memastikan hadith-hadith Nabi s.a.w yang sampai kepada kita adalah benar-benar tulen dan terpelihara keasliannya. Menyedari peri pentingnya perkara ini, ulama dalam bidang hadith telah meletakkan syarat-syarat sesebuah hadith sahih. Syarat-syarat tersebut ialah:

i. Sanadnya bersambung dan tidak putus sehingga kepada Nabi s.a.w.
ii. Perawinya adalah manusia yang adil.
iii. Perawinya adalah manusia yang dabit.
iv. Hadith tersebut selamat daripada syaz (ganjil).
v. Hadith tersebut selamat daripada ‘illah (cacat).

Berikut adalah alasan-alasan logik mengapa syarat-syarat ini ditetapkan oleh ulama-ulama dalam bidang hadith.

i. Sanadnya Bersambung (اتصال سنده)

Maksud sanad bersambung ialah, hadith yang disampaikan oleh Nabi s.a.w itu berpindah dari suatu generasi ke suatu generasi yang lain yang mana individu-individu tersebut saling bertemu. Rantaian ini berterusan sehinggalah hadith-hadith Nabi s.a.w dihimpun dan dibukukan. Ini adalah bertujuan memastikan siapakah pembawa-pembawa hadith tersebut. Perawi-perawi tersebut dapat dikenali dan diketahui keadaan mereka, kehidupan mereka, dan yang paling penting adalah kelayakan mereka untuk menyampaikan hadith.

Sekiranya sanad terputus, mustahil hadith tersebut dapat sampai ke generasi-generasi selepasnya melainkan terdapat penyelewengan dan penipuan dalam penyampaian hadith tersebut. Selain itu, pada bahagian sanad yang gugur tersebut juga tidak dapat dikenalpasti perawinya. Adakah dia benar-benar layak atau tidak. Ini menyebabkan sekira sanadnya putus, maka timbul keraguan bagi ulama hadith pada status hadith- hadith tersebut.

ii. Perawinya Adil

Selain memastikan sanadnya bersambung, ulama-ulama hadith juga menilai kepada individu-individu yang memindahkan hadith tersebut. Antara kriteria yang dilihat ialah:

  1. Islam
Perawi tersebut hendaklah Muslim. Ini kerana sekiranya ia kafir, bagaimana kita dapat meyakini apa yang disampaikannya mengenai Nabi sedangkan ajaran yang dibawanya itu tidak diikuti.

Orang yang tidak Muslim tidak diikat dengan dosa atau pahala. Dia juga tidak merasakan peri pentingnya hadith-hadith untuk dipelihara keasliannya. Namun begitu, selepas ia menganut Islam, hadithnya diterima.

  1. Baligh
Orang yang telah baligh bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Berbeza dengan kanak-kanak. Umur baligh adalah usia matang seseorang, kanak-kanak meskipun berilmu tinggi pada hakikatnya usia mereka masih belum matang. Selain itu, taklifan agama dipertanggungjawabkan kepada Muslim yang telah baligh.

  1. Berakal
Hadith tidak boleh diambil daripada orang gila. Ini kerana, ia akan mendatangkan fitnah yang besar kepada agama. Masakan agama yang suci ini diambil daripada orang gila.

Lazimnya orang gila tidak mengetahui apa yang dibicarakannya atau perkara yang dilakukannya. Sekiranya agama ini diambil daripada orang yang tidak berakal, generasi-generasi kemudian akan rosak dan kehilangan punca.

  1. Tidak fasik
Hadith tidak boleh diambil daripada orang yang lazim melakukan dosa. Sekiranya dia sering melanggar perintah Allah, tidak mustahil ia meriwayatkan hadith berdasarkan nafsunya sebagaimana dia sering menurutinya dalam perkara seharian.

Hadith perlulah diambil daripada orang yang beramal dan berpegang teguh dengan Islam. Selain hadithnya diyakini, dirinya sendiri boleh dijadikan contoh dan iktibar oleh generasi selepasnya.

  1. Memelihara maruah
Hadith tidak boleh diambil daripada orang yang maruahnya telah tercemar. Ia akan menjadi fitnah sekiranya hadith tersebut diambil daripada orang yang tidak dipandang mulia oleh masyarakat.

Begitu juga individu-individu yang pernah melakukan dosa besar, meskipun mereka telah bertaubat, namun ulama-ulama hadith tetap tidak mengambil hadith dari mereka.

iii. Perawinya dabit

Dabit bermaksud memelihara atau menjaga sesuatu hadith dengan sungguh-sungguh. Ia terbahagi kepada dua iaitu:

  1. Menjaga (dabt) dari segi hafazan.
  2. Menjaga (dabt) dari aspek tulisan.
Ia bermaksud perawi tersebut telah meletakkan satu nilai yang sangat tinggi pada hadith Nabi s.a.w. Perawi tersebut logiknya tidak akan mengambil hadith tersebut dari sembarangan orang dan meyampaikannya kepada orang yang tidak selayaknya.

iv. Hadith Tersebut Selamat Dari Ganjil (syaz)

Maksud ganjil ialah riwayat perawi thiqah berlawanan dengan perawi yang lebih thiqah daripadanya. Ataupun riwayatnya bertentangan dengan kebanyakan perawi yang setaraf thiqahnya. Sekiranya berlaku keganjilan, atau berlainan dengan yang umum diketahui. Timbul keraguan dan dibimbangi hadith tersebut berlaku kesilapan pada proses periwayatannya.

v. Hadith Terpelihara Daripada ‘Illat (cacat)

Sekiranya terdapat kecacatan pada suatu hadith, umpamanya sanadnya terputus, matannya saling berlawanan, atau berlaku pertambahan pada matan dan sanadnya, maka hadith tersebut terdapat keraguan dan tidak boleh diambil hadith tersebut sebagai hadith yang sahih.

Kesimpulannya, para ulama hadith telah berusaha dengan sedaya upaya mereka untuk memastikan keaslian dan ketulenan sanad serta matan hadith.

(Gambar adalah hiasan. Tiada kaitan dengan tulisan di atas)

1 comment:

Blogger said...

Do you realize there is a 12 word sentence you can tell your crush... that will trigger intense feelings of love and instinctual attraction for you buried inside his chest?

That's because deep inside these 12 words is a "secret signal" that triggers a man's impulse to love, treasure and guard you with all his heart...

====> 12 Words That Fuel A Man's Love Response

This impulse is so hardwired into a man's mind that it will make him try harder than before to to be the best lover he can be.

In fact, triggering this all-powerful impulse is absolutely mandatory to having the best ever relationship with your man that the second you send your man one of the "Secret Signals"...

...You'll soon find him expose his soul and mind to you in such a way he's never expressed before and he will distinguish you as the only woman in the world who has ever truly tempted him.