Thursday, August 18, 2011

Buku Ini Ada Macam-Macam

Tahukah kalian apakah buku di atas? Ia bertajuk Siyar A'lam al-Nubala. Buku ini adalah hasil karya al-Imam Syams al-Din al-Zahabi (m. 748 H). Bagi para penuntut ilmu hadith, karya ini adalah rujukan wajib mereka terutama yang berkaitan dengan 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil.

Dalam karyanya ini, al-Imam al-Zahabi (m. 748 H) telah menghimpunkan sebanyak mungkin riwayat-riwayat berkaitan dengan biodata para perawi hadith. Beliau menyusunnya bermula dari generasi (tabaqat) para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya hinggalah pada zaman beliau. Sehubungan dengan itu kitab ini adalah kitab yang paling lengkap buat masa ini dalam memuatkan perihal biodata para perawi hadith.

Melaluinya juga kita kan dapat meneliti status seseorang perawi tersebut sama ada ia diterima atau ditolak, thiqah atau dhaif, dhabit atau tidak, kisah-kisah mengenai perawi, dan lain-lain. Kesemuanya dinyatakan dengan bersanad.

Pada asalnya karya ini tidaklah dihimpun secara langsam dan teratur memandangkan saiznya yang sangat besar. Bagi tempoh beberapa dekad yang lalu, para penuntut hadith sangat sukar untuk mendapatkan maklumat di dalamnya memandangkan terdapat jilid-jilid yang belum ditahqiq (disunting) dari makhtutat (manuskrip) asal. Bahkan terdapat manuskrip-manuskrip yang masih belum ditemui.

Namun selepas beberapa tempoh masa berlalu, makhtutat ini ditahqiq satu persatu oleh pelbagai individu atau kumpulan dari segenap ceruk dunia dan nah, inilah hasilnya setelah ia disatukan. Keseluruhannya merangkumi lebih 20 jilid yang tebal-tebal. Segunung tahniah kepada al-'Allamah Syeikh Syu'aib al-Arnaut dan para pelajarnya yang telah berhempas pulas sehingga naskhah lengkap ini dapat dicetak dan disebarkan.

Sepanjang pengajian saya dalam bidang hadith (sehingga hari ini), tidak dinafikan saya telah banyak bertemu dengan karya-karya yang agung nukilan tokoh-tokoh terdahulu dalam bidang ini. Namun yang sangat menerujakan saya adalah kitab Siyar 'Alam al-Nubala' ini. Keilmuan, ketokohan, dan kepakaran al-Imam al-Zahabi (m. 748 H) sangat terserlah melaluinya. Sehingga saya berani menyatakan bahawa mana-mana penuntut ilmu hadith yang tidak mengenali karya ini seolah-olah pengajiannya tidak lengkap. Tanyalah mana sahaja ulama-ulama hadith kontemporari, pastinya mereka menjadikan karya ini sebagai suatu rujukan wajib.

Namun begitu, terdapat beberapa pandangan ulama hadith yang menyatakan bahawa karya ini masih hilang sebahagiannya. Mungkin sekitar satu atau dua jilid. Ini kerana nama besar seperti al-Imam al-Nawawi (m. 676 H) tiada biografi mengenainya dalam koleksi karya ini. Begitu juga dengan biografi Syeikh al-Islam Ibn Taimiyyah (m. 728 H) yang merupakan guru kepada beliau sendiri. Namun begitu ia tidaklah menjejaskan kerana maklumat tersebut masih boleh diperolehi dari sumber yang lain. Mungkin pada masa akan datang ia akan tiba-tiba muncul setelah lama hilang ditelan zaman. Pada asasnya ulama kontemporari sangat memberikan perhatian terhadapnya, tidak mustahil jika makhtutat tersebut telah ditemui dan sedang ditahqiq.

Wallahu A'lam.

No comments: