Tuesday, December 6, 2011

Bid’ah Dan Jenis-JenisnyaMenerusi kebanyakan karya-karya dalam ‘Ulum al-Hadith dan lain-lain dalam bidang hadith, para sarjana hadith telah mengkategorikan bid’ah kepada dua bentuk iaitu bid’ah mukaffirah dan bid’ah mufassiqah.[1]

Al-Bid’ah al-Mukaffirah yang juga dikenali sebagai al-Bid’ah al-Kubra ialah kategori bid’ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kufur. Ini kerana ia melibatkan pengingkaran kepada perintah-perintah syarak yang mutawatir dan dikenalpasti dalam urusan agama sebagai suatu yang mustahak. Selain itu, bid’ah ini juga melibatkan penyelewengan-penyelewengan dalam perkara akidah yang menyebabkan penganutnya tergelincir dari landasan Islam.[2] Antara golongan yang termasuk dalam kategori ini ialah kelompok al-Rafd al-Kamil yang jelas perlakuan melampau mereka dalam mencerca para sahabat seperti Abu Bakr r.a, Umar r.a, Uthman r.a dan lain-lain. Selain itu, mereka juga dengan jelas menyebar seruan tersebut kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka dengannya.[3]

Al-Bid’ah al-Mufassiqah atau al-Bid’ah al-Sughra pula ialah kategori bid’ah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasiq. Ini kerana bid’ah tersebut tidak menuntut para pelakunya melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan mereka ke lembah kekufuran.[4] Ia adalah seperti golongan al-Khawarij, al-Rawafid, dan lainnya yang berbeza dengan Ahl al-Sunnah sedang mereka tidak melampau atau keterlaluan dalam bid’ahnya.[5]

Berikut ialah beberapa cabang bid’ah yang masyhur dan jelas bertentangan dengan ijma’ al-Salaf [6] serta terkeluar dari kelompok Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah:

i.                    Al-Sabaiyyah.

Kelompok ini adalah kelompok sesat yang namanya dinisbahkan kepada individu pengasasnya iaitu ‘Abd Allah bin Saba’ yang keterlaluan terhadap ‘Ali r.a. Mereka mendakwa bahawa ‘Ali r.a adalah salah seorang daripada para Nabi. Mereka kemudiannya melampau dengan menyatakan bahawa ‘Ali r.a adalah tuhan. Ketika tersebarnya berita ‘Ali r.a telah dibunuh oleh golongan al-Nawasib dan al-Khawarij, mereka mendakwa bahawa ‘Ali telah diangkat ke langit sebagaimana ‘Isa bin Maryam sedang yang dibunuh itu adalah lelaki yang wajahnya menyerupai ‘Ali r.a.[7]

ii.                  Al-Khawarij.

Kelompok ini ialah golongan yang telah mengingkari dan mengkafirkan ‘Ali r.a yang mana telah mengadakan majlis Tahkim usai peperangan Siffin sekaligus berlepas diri dari majlis tersebut. Golongan ini menghukum orang yang bersetuju dengan majlis Tahkim sebagai kafir. Mereka juga turut mengkafirkan dan memerangi khalifah Uthman r.a beserta keturunannya. Selain itu, para sahabat yang terlibat dalam peperangan Jamal seperti 'Aishah r.a, Talhah r.a, dan al-Zubayr r.a juga turut dianggap sebagai kafir. Golongan ini turut mendakwa orang yang melakukan dosa besar sebagai kafir selain berpendirian setiap individu adalah wajib keluar untuk memerangi pemimpin yang tidak adil.[8]

iii.                Al-Nawasib.

Al-Nawasib adalah kata Jamak bagi al-Nasibi. Golongan ini dinamakan sedemikian kerana telah bermusuhan dengan Shi’ah lantaran pendirian mereka yang marah dan benci pada ‘Ali r.a dan Ahl al-Bayt bahkan mereka mendahulukan sahabat yang lain berbandingnya.[9] Umpamanya mereka lebih mengutamakan Abu Bakr r.a, dan ‘Umar r.a berbanding ‘Ali. Sebahagian tokoh-tokoh Shi’ah menggolongkan Ahl al-Sunnah dengan kelompok al-Nawasib ini. Namun hakikatnya Ahl al-Sunnah berlepas diri dari kelompok ini kerana Ahl al-Sunnah tidak membenci dan mencerca ‘Ali r.a. Selain itu, golongan al-Nawasib ini juga turut mendakwa bahawa tujuan ‘Ali r.a berperang adalah kerana ingin mendapatkan harta dan kekuasaan semata.

iv.                Al-Qadariyyah.

Kelompok ini adalah golongan yang mengingkari al-Qadar iaitu ketetapan dan ketentuan dari Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang berkata bahawa perlakuan-perlakuan hamba[10] atau makhluk adalah dengan kudrat dan keinginan mereka sendiri. Ia bukanlah dari kudrat Allah SWT dan keinginan-Nya. Kelompok ini dinamakan sedemikian lantaran terlalu banyak membahaskan mengenai persoalan al-Qadar.[11] Golongan ini berhujjah dengan menyatakan bahawa kekufuran dan maksiat bukanlah ketentuan dari Allah SWT, namun ia adalah dimulakan perlakuannya daripada manusia. Mereka juga turut mentakwilkan al-Fitrah bukan dengan makna Islam.[12]

v.                  Al-Jahmiyyah.

Golongan ini dinisbahkan kepada pengasasnya iaitu Jahm bin Safwan yang berasal dari Kufah. Mereka bertentangan dengan Ahl al-Sunnah dalam banyak perkara usul atau pokok dalam Islam umpamanya dalam persoalan al-Ru’yah dan kethabitan sifat-sifat Allah SWT.[13] Mereka menafikan bahawa Allah SWT bersemayam di atas ‘Arash-Nya. Mereka turut menafikan Allah SWT telah bertutur dengan Musa a.s. Selain itu, mereka juga menafikan bahawa al-Quran adalah kalam Allah SWT.[14] Golongan al-Jahmiyyah juga mendakwa bahawa nama-nama Allah SWT adalah makhluk kerana nama tersebut bukanlah apa yang dinamakan iaitu Allah SWT. Mereka menyatakan bahawa Allah SWT adalah lebih dahulu wujud sebelum nama-nama tersebut dicipta-Nya. Kemudian nama-nama tersebut manusia nisbahkan kepada-Nya kembali.[15]

vi.                Al-Tashayyu’ Mahabbah ‘Ali.

Golongan ini ialah kelompok yang cenderung Shi’ah kerana terlalu cinta dan kasih kepada ‘Ali r.a sehingga melebihi batasan. Mereka telah mengutamakan ‘Ali r.a berbanding dengan para sahabat yang lain umpamanya mereka mendahulukan ‘Ali berbanding Abu Bakr r.a dan ‘Umar r.a. Termasuk dalam kelompok ini ialah golongan al-Rafd atau Shi’ah yang dinamakan sedemikian lantaran mereka terang-terangan dalam membenci para sahabat selain ‘Ali r.a dan Ahl al-Bayt.[16] Mereka muncul pada zaman Khalifah ‘Ali r.a dan pegangan ini terus berkembang sehingga membentuk pelbagai manhaj dan mazhab.

vii.              Al-Irja’.

Asasnya kelompok ini adalah golongan yang meremehkan amal berbanding iman. Golongan ini terbahagi kepada dua cabang. Pertamanya ialah mereka yang mengabaikan untuk meletakkan hukum yang manakah benar antara salah satu pihak yang saling berperang selepas zaman Khalifah ‘Uthman r.a.[17] Keduanya ialah mereka yang mengabaikan untuk menentukan hukum terhadap orang yang melakukan dosa besar dan meninggalkan perkara-perkara fardu, akan diazab dengan neraka. Ini kerana menurut mereka, iman hanyalah pengakuan dan pegangan keyakinan, manakala amal perbuatan yang mestilah seiring dengan iman menurut Ahl al-Sunnah adalah tidak mustahak.[18]

viii.            Al-Ibadiyyah.

Golongan ini adalah pengikut kepada ‘Abd Allah bin Ibah al-Taymi dan merupakan salah satu dari cabang al-Khawarij.[19] Mereka berpendapat seseorang Muslim yang becanggah dengan mereka adalah terlepas dari syirik dan iman. Muslim tersebut bukanlah orang yang beriman dan bukan pula orang yang musyrik, namun dia telah kufur. Dibolehkan kesaksian dari mereka, diharamkan menumpahkan darahnya dalam keadaan sembunyi, dan dihalalkan menumpahkan darahnya secara terang, sah untuk menikahinya, serta mewarisi pusaka darinya. Kelompok ini juga mendakwa bahawa muslim tersebut boleh diperangi kerana Allah dan rasul-Nya, dia tidak beragama dengan agama yang benar dan dihalalkan sebahagian harta mereka termasuk kuda, senjata, emas, dan perak untuk diambil sebagai al-Ghanimah.[20]

ix.                Al-Qa’idiyyah.

Golongan ini juga adalah cabang dari al-Safrafiyyah dan al-Khawarij.[21] Kelompok ini manusia yang menghiasi diri mereka untuk keluar bagi memerangi para pemimpin namun tidak menyertainya.[22]

x.                  Al-Waqif Fi al-Qur’an.

Mereka ialah golongan yang tidak menyatakan pendirian berhubung isu al-Quran sama ada ia makhluk atau tidak.[23]

xi.                Hashwiyyah.

Golongan ini adalah mereka yang berpegang dengan perkara-perkara zahir dan pergi kepada al-Tajsim. Mereka menyatakan bahawa huruf-huruf, suara, dan bacaan al-Quran adalah qadim. Begitu juga dengan iman dan ruh, kedua-duanya adalah qadim.[24]

xii.              Al-Falasifah.

Mereka ialah kelompok yang mencampur adukkan perkara-perkara cabang dalam agama hingga akhirnya mereka tergelincir ke dalam kekufuran kerana menafikan aspek ketuhanan. Berlakunya demikian kerana mereka tunduk pada dalil-dalil yang fasad.[25]


[1] Manna’ al-Qattan (2007), Mabahith Fi ‘Ulum al-Hadith. Kaherah: Maktabah Wahbah, cet. 5, hlm. 147.
[2] Ibid.
[3] Muhammad bin Ahmad al-Dhahabi (1963), Mizan al-I’tidal Fi Naqd al-Rijal, ed. ‘Ali Muhammad al-Bajawi. Beirut: Dar al-Ma’arif, jld. 1, hlm. 6.
[4] Ibid., hlm. 148.
[5] Muhammad Ibrahim Dawud Ishhadhah al-Musali (1985), al-Ruwah al-Ladhina Waththaqahum al-Imam al-Dhahabi Fi Mizan al-I’tidal Wa Qad Takallam Fihim Ba’d al-Nuqqad Min hayth al-Bid’ah. Makkah: Dar al-Qiblah, hlm. 39.
[6] Ibid., hlm. 42.
[7] ‘Abd al-Qahir bin Tahir al-Tamimi (t.t), al-Farq Bayna al-Firaq, ed. Muhammad Muhyi al-Din ‘Abd al-Hamid. Kaherah: Maktabah al-Madani, hlm. 233. 
[8] Ibid., hlm. 73.
[9] MuÍammad Ibrahim Dawud Ishhadhah, Op. Cit., hlm. 42.
[10] Af’al al-‘Ibad adalah merujuk kepada hamba-hamba Allah SWT.
[11] Muhammad ‘Abd al-Rahman bin ‘Abd al-Rahim al-Mubarakfuri (t.t), Tuhfah al-Ahwadhi Bi Sharh Jami' al-Tirmidhi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jld. 6, hlm. 301.
[12] Muhammad bin ‘Abd al-Baqi al-Zarqani (1990), Sharh al-Zarqani ‘Ali Muwatta’ al-Imam Malik. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jld. 2, hlm. 120.
[13] Muhammad bin ‘Abd al-Hadi al-Sindi (t.t), Hashiyah al-Sindi ‘Ali Sunan Ibn Majah. Jld. 1, hlm. 62.
[14] Al-Husayn bin Mas’ud al-Baghawi (1983), Sharh al-Sunnah Li al-Imam al-Baghawi, ed. Shu’ayb al-Arnaut. Beirut: Maktabah al-Islami, cet. 2, jld. 1, hlm. 187.
[15] Badr al-Din al-‘Aini al-Hanafi (2006), ‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari. Jld. 36, hlm. 25.
[16] MuÍammad Ibrahim Dawud Ishhadhah, Op. Cit., hlm. 42.
[17] Ibid., hlm. 43.
[18] Ibid.
[19] Ibid. Lihat juga: Badr al-Din al-‘Ayni al-Hanafi (2006), Op. Cit. jld 34, hlm. 417.
[20] ‘Abd al-Qahir bin Tahir al-Baghdadi (1977), Op. Cit., hlm. 82.
[21] Ahmad bin ‘Ali al-‘Asqalani (1958), Op. Cit., jld. 1, hlm. 432 dan 460.
[22] Ibid., hlm 432.
[23] MuÍammad Ibrahim Dawud Ishhadhah, Op. Cit., hlm. 43.
[24] Ibid.
[25] Ibid.

No comments: